اقتصاد – اقتصاد چیست؟

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی به صورت دسترسی آزاد و داوری ناشناس توسط دانشگاه پیام نور منتشر می شود. همچنین ممکن است به عنوان یک بخش ضروری از مجموعه روشها و شیوههای تحلیلی مورد استفاده در بهداشت و درمان باشد که معمولا از آن به عنوان پژوهش در خدمات بهداشتی و درمانی یاد میشود. اقتصاد سلامت به بازار مبادله خدمات سلامت و جنبه های اقتصادی در ارائه و دریافت خدمات از سوی مصرف کنندگان می پردازد و بر این نکته تاکید دارد که وقتی توافق متقابلی بین دریافت کننده و ار ائه دهنده خدمات سلامت وجود داشته باشد . من اوّل سال هم گفتم که مسئولین کشور -چه مسئولین قوّهی مجریّه و دولت، چه مسئولین قوّهی قضائیّه، چه مسئولین مجلس؛ فرقی نمیکند، همه- آخر سال باید نشان بدهند که در این سال برای اقدام و عمل چه کردند؛ نگویند باید چنین بشود، باید بگویند چنین شد؛ این را باید مشخّص بکنند. وزیر اقتصاد با حضور در میز ارتباطات مردمی این وزارتخانه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، دستورات لازم برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم و فعالان اقتصادی استان را صادر نمود. وزیر اقتصاد در طی این بازدید دستورات لازم را برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم و فعالان اقتصادی استان، به مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد صادر نمود.

دوّم اینکه فعّالیّتهای پُرحجمی در عرصهی اقتصاد، در کشور وجود دارد، چه بخش خصوصی، چه دولتی؛ کشور فعّالیّتهای عظیمی دارد و سرشار و مملوّ از فعّالیّتهای اقتصادی است. واقعیت دیگری كه باید به آن توجه داشت، ظرفیتهای بیشمار ملی است؛ كه خوشبختانه مسئولین كشور، مسئولین دولتی – كه من امكان این را داشتم كه بالخصوص در این ایام با اینها ملاقات كنم – بعد از تشكیل دولت جدید، میبینم همه معترفند، معتقدند، واقفند، به ظرفیتهای بیشمار داخلی كشور؛ كه خب همین وجود این ظرفیتها هم بحمدالله رهنمون شد كه این حقیر و همفكران و همكاران و كمكها، به این مسئلهی اقتصاد مقاومتی برسیم؛ والا اگر كشوری از ظرفیت داخلی محروم باشد، نمیتواند یك اقتصاد مقاوم بهوجود بیاورد. تضاد و تفاوت بین عقاید پزشکان و اقتصاددانان همیشه در زمینه کاری شان وجود داشته است . می توان بیان داشت که تا حدودی پزشکان به اقتصاد و اقتصاددانان به پزشکی توجه نمی کنند. مبادلات ما بین مراقبت های پزشکی و دیگر کالاها، بین گروه های متفاوت بیماران و انواع متفاوت مراقبت، مباحثی می باشند که رشته اقتصاد سلامت برای پاسخگوئی به آنها طراحی شده است.

اقتصاد سلامت رشته جدیدی است ولی بدلیل اهمیت و تاثیر زیاد آن در مدیریت بهینه و در فراهم نمودن ابزار و متدهای لازم برای برنامه ریزی و همچنین برنامه ها و طرح های بهداشتی درمانی آنچنان گسترش یافته که امروزه به یکی از مباحث مهم در محافل آکادمیک و سطوح مدیریتی و اجرایی تبدیل شده است. در حقیقت رسانهها باید بازوی نظارت مردم فرودست باشند. باید نظارت بشود، باید کنترل بشود، باید دنبالگیری بشود، باید رصد بشود، باید مطالبهی دائمی بشود و شماها میتوانید در این زمینه نقش ایفا کنید. معمولاً در شرایط حاد که سلامتی انسان در خطر است مردم حاضر می شوند که هر مبلغی را برای دریا فت مراقبت های پزشکی می پردازند . هر کشوری با به کارگیری اقتصاد مدرن در صدد ارائه مراقبت های پزشکی و برنامه های وسیع بیمه سلامت برحسب تقاضای مردم می باشند . ایرلند از نظر جذب پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان ده کشور نخست اروپا قراردارد.

از این رو باید تلاشها سمتوسویی پیدا کند که سیاستهای بودجهای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینههای مناسب جهت جذب سرمایهگذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایهگذاری و کاهش ظرفیتهای تولیدی آینده کشور گرفته شود. در همهی زمینهها همینجور است؛ در زمینهی اقتصاد همینجور است. همهی مسئولین – چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوهی مقننه – در این جهت مسئولند. وی تصریح کرد: هزینهها و درآمدها در بودجه ۱۴۰۱ باید مشخص باشد. نماینده مردم نهاوند و عضو مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس گفت: دولت تامین درآمدها را از محل فروش نفت، مالیات، فروش سهام و اموال دولت پیش بینی کرده است. در این شرایط راهکارهای مقابله با فقر نیز گسترده خواهد بود، اما فراتر از دستور برخورد کوتاه و بلندمدت رئیسجمهور، برخی گمانه زنیها و پیشنهادات در از طرحهای فقرزدایی برای آینده کوتاهمدت حکایت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید