جستار – اقتصاد مقاومتی

بسیاری از اقتصاد دانان پیرو فریدمن بر این باورند که رکود بزرگ نشانگر دخالت گسترده دولت در اقتصاد است. در این دوران تقاضای کل کاهش می یابد به همین دلیل برای افزایش آن از سیاست های مالی انبساطی استفاده می شود. با کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها سیاست انقباضی اعمال می شود. سیاست پولی انبساطی: سیاست هایی هستند که با افزایش عرضه پول در جامعه سعی در بهبود شرایط اقتصادی دارند. سیاست مالی انبساطی: این سیاست منجر به افزایش در تقاضای کل می شود. این سیاست گذاری ها با نام سیاست گذاری های مالی توسط دولت و به قصد پایدار کردن چرخه تجاری صورت می گیرند. اگر خارجی بود، بیشتر به آن رغبت داشتند؛ این باید برگردد و بهعکس بشود. سیاست مالی انقباضی: این نوع از سیاست های مالی باعث کاهش در تقاضای کل می شوند. سیاست انقباضی بیشتر در شرایط تورم به کار می رود و با کاهش سرعت گردش پول و کنترل قیمت ها موجب بهبود اوضاع می شود. درگذشت دکترپژویان که عمر خود را بی وقفه در راه کسب و نشر علم اقتصاد و به ویژه پایه گذاری اقتصاد بخش عمومی در دانشگاه های کشورو تربیت نیروی انسانی ماهر گذراند زیان بزرگی به جامعه علمی ایران است.

فریدمن در کتاب ۱۹۵۷ خود به نام نظریه تابع مصرف بیان می کند که بهترین روش برای پس انداز و مصرف روش کینز نیست بلکه باید افراد را به گونه ای در نظر بگیریم که ببینیم آن ها ثروت خود را در زندگی چگونه هزینه می کنند. در واقع در این نوع از اقتصاد، دولت کلاسیک باید جای خود را به دولت مداخله گر بدهد. بعضی از این معارضهها انگیزههای اقتصادی دارد، بعضی انگیزههای سیاسی دارد؛ بعضی منطقهای است، بعضی بینالمللی است. از جملهی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوقالعاده است، یک کار جهشی است. سیاست پولی انبساطی بیشتر در شرایط رکودی مورد استفاده قرار می گیرد. ساست مالی نیز مثل سیاست پولی دو نوع است: سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیّت پس از برداشته شدن تحریمها، به واردات بیرویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدّاً پرهیز شود. در اقتصاد کلان باید به دنبال تقاضا باشیم به همین دلیل اقتصاد کینز را اقتصاد طرف تقاضا نیز می نامند. در ادامه بیشتر به این سیاست ها خواهیم پرداخت.

و من در جلسهی قبل هم -یک جلسهای که با دوستان داشتیم- گفتم، باز هم تأکید میکنم: سیستم بانکی باید نقش ایفا کند؛ یعنی سیستم بانکی باید بهطور کامل وارد میدان بشود.ائی لازم است؛ همهی اینها را دو قوّه حاضرند همکاری کنند برای اینکه این اقتصاد مقاومتی انجام بگیرد. تنها دو کار میتواند بکند: یکی تهدید نظامی است که مرتّب میکند، یکی هم تحریم؛ این دو هم علاج دارد. از این رو باید تلاشها سمتوسویی پیدا کند که سیاستهای بودجهای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینههای مناسب جهت جذب سرمایهگذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایهگذاری و کاهش ظرفیتهای تولیدی آینده کشور گرفته شود. خب، حالا برنامه یک فرآیندی هم دارد که در قانون اساسی مشخّص است: سیاستهایی است که ابلاغ میشود و اعلام میشود، براساس این سیاستها، دولت برنامه را تهیّه میکند، بعد این برنامه تبدیل به قانون میشود که همه ملزم باشند به جزئیّات این برنامه عمل کنند؛ بنابراین مجلس هم در جریان کار برنامه، در این فرآیند قرار میگیرد. قوی شدن یک ملّت فقط به این نیست که تسلیحات جنگی پیشرفتهای داشته باشد؛ البتّه تسلیحات هم لازم است، امّا فقط با تسلیحات هیچ ملّتی قوی نمیشود.

امروز من به این سه سؤال جواب میدهم؛ این مربوط به اقتصاد است. ؛ که انشاءالله به برکت این تحریم، استفاده خواهیم کرد؛ این تحریم از این جهت میتواند -یکی از دوستان هم اینجا گفتند؛ حرف درستی است- به جای تهدید برای ما، تبدیل بشود به فرصت. او حامی نظریه بازار آزاد و بنیانگذار مکتب پولی به شمار می آید. اقتصاد کینزی نظریه ای در اقتصاد کلان است که بر پایه نظریات کینز بنا نهاده شد. اقتصاد دانان پیرو این نظریه بر این باورند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی منجر به نتایج غیر مفید در اقتصاد کلان می شود. اما کینز بر این باور بود که چرخه های مخرب اقتصاد در بلند مدت برگشت ناپذیرند؛ بنابراین دولت ها باید برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت کنند. ، جنایت است به معنای واقعی کلمه. نشریه «اقتصاد باثبات و توسعه پایدار» دارای خطمشی بسط و گسترش مطالعاتی است که با بررسی و مطالعه دقیق شرایط اقتصادی کشور و بررسی اهداف اقتصادی کشور به ارائه راهکارها و تدابیر اقتصادی پرداخته و با نقد و بررسی برنامهها اهداف و سیاستهای اقتصادی شرایط موجود را با رویکرد حداقل نمودن آسیبهای ناشی از اجرای سیاستها و تدابیر اقتصادی به شرایط مطلوب اقتصادی که متضمن پایداری و ثبات است نزدیک نماید.

دیدگاهتان را بنویسید