جستار – اقتصاد مقاومتی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد. این فصل نامه دارای درجه علمی – پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰ از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است . بر اساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3/77665 مورخ 1391/4/10، مجله معرفت اقتصادی موفق به کسب رتبه علمی – پژوهشی گردید و نام آن به مجله « معرفت اقتصاد اسلامی» تغییر یافت. خب، به نظر ما نخبههای جوان میتوانند در اقتصاد دانشبنیان که درواقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است، نقش ایفا کنند. در مورد اقتصاد، اعتقاد ما این است که پیشرفت اقتصاد کشور، باید همراه با عدالت باشد؛ ما اقتصاد منهای عدالت را قبول نداریم؛ یعنی انقلاب قبول ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی قبول ندارد. یک مسئلهی دیگر، پیشرفت اقتصادی و حلّ مشکلات مردم است. وی با انتقاد از برخی اقتصاددانان و مسئولینی که مدعیاند سیاستهای توزیعی و یارانهای موجب تورم میشود، اظهار کرد: اتفاقا با مسیری که بر خصوصیسازی و بازاریسازی همه چیز تاکید دارد دچار تورم گسترده شدیم، اما در اینجا باید بپرسیم آیا جان مردم و رهایی از فلاکت مطلق اقتصادی اهمیت دارد یا چند درصد آمدن روی نرخ تورم؟ البته آمار ۲۰میلیون نفری (حدود یک چهارم) این بخش از جامعه که در تامین اولیهترین نیازهای خود دچار مشکل هستند، همواره محل اختلاف نیز بوده و برخی آن را بیشتر و برخی کمتر میدانند، اما به نظر میرسد بسیاری از کارشناسان و امروز رئیسجمهور منتخب مردم بر بغرنج بودن وضعیت فقر مطلق در ایران توافق دارند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «شیوه چاپ پول و خلق پول برای رفع فقر یا تامین نقدینگی شرکتها دزدی از جیب مردم بوده و هیچ نتیجه میان مدت و بلندمدت مطلوبی جز فقیرتر کردن مردم و کاهش ارزش پول ملی ندارد» افزود: در این حوزه انتظار میرود رسانهها مطالبهگر بوده و سمت کسانی که درگیر فقر مطلق هستند، بایستند. استاد سابق اقتصاد دانشگاه تهران به نقش و تاکید قانون اساسی بر «مالکیت تعاونیها و مدیریت تعاونی» به عنوان یک اولویت اشاره کرد و افزود: مدل سرمایهداری پیاده شده در سالهای اخیر کاملا مدلی آمریکایی و بر مبنای توصیههای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده و کاملا تعهدات قانونی دولت در حوزه تعاونیها، بهداشت، آموزش، رفاه و مسکن را به کنار نهاده و طبیعی است با چنین ساختاری نتوانیم به راحتی به ایده رفع فقر مطلق فکر کنیم. چیزی که در این میان وجود دارد این است که شعارهای زیادی علیه مدیریت آمریکایی اقتصاد و همچنین بازگشت به عدالت و عدالت اجتماعی سر داده شده اما مسیرها به سمت دیگری بوده است. ضمن اینکه یک سیستم نظارت مردمی قوی باید وجود داشته باشد که بازوی آن رسانهها هستند، اما رسانههای ما در شرایط فعلی سمت درستی نایستادهاند.

ابراهیم رزاقی معتقد است: یک سیستم نظارت مردمی قوی باید وجود داشته باشد که بازوی آن رسانهها هستند، اما رسانههای ما در شرایط فعلی سمت درستی نایستادهاند. در حقیقت رسانهها باید بازوی نظارت مردم فرودست باشند. خود صداوسیما نیز وظیفه دارد تا توازن خبری و رسانهای را میان ثروتمندان و حامیان مردم فقیر برقرار کند و از مشی فعلی خود عدول کند. دولت وظیفه تامین همگانی آموزش، بهداشت و مسکن و یک زندگی آبرومندانه برای همه را طبق قانون اساسی برعهده دارد و در این میان کسی نمیتواند ادعا کند که این وظیفه غیرقانونی و اضافهکاری است. این شرایط باعث شده هنوز روی ریل تورم ۴۰درصدی به یادگار مانده از دولت قبل باشیم. از این رو هر سیاستی که در زمینه کاهش فقر به کار گرفته میشود باید دونکته اساسی را مدنظر قرار بدهد، اول اینکه منابع آن سیاست تورمزا نباشد و ثانیا در بودجه به سیاستهای مربوط به فقرزدایی اولویت بالاتری داده شود.

مقالات ارسالی تنها در قالب تعیین شده مجله مورد بررسی اولیه قرار می گیرند و در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقالات ارسالی وارد فرایند داوری نخواهد شد، جهت دریافت قالب خام نگارش مقاله کلیک نمایید . اگر این شد، شکوفایی خواهد شد؛ اگر این شد، از تهدید دشمن دیگر نمیترسیم، از تحریم دیگر تنمان نمیلرزد، از پایین افتادن قیمت نفت عزا نمیگیریم؛ این اقتصاد مقاومتی است. گلهها و دغدغهها که گفته شد، معنایش این است که در این بخش، ظرفیّتهای استفادهنشدهای وجود دارد که با این موانع نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم، موانع را برداریم تا بشود استفاده کرد. از همین تحریم هم ما برای مقاومسازی اقتصادمان استفاده خواهیم کرد؛ یعنی همین تحریم انشاءالله موجب خواهد شد که اقتصاد ما مقاومسازی بشود و بتوانیم یک اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه را در کشور انجام بدهیم. ما هم که نمیخواهیم دُور خودمان حصار بکشیم؛ ما نمیتوانیم و نمیخواهیم که از لحاظ اقتصادی، ارتباطات را با دنیا قطع کنیم، نه ممکن است، نه مطلوب است، بنابراین تحت تأثیر اینها قرار میگیریم، پس باید مقاومسازی کنیم. منتها ارتباطات با چه کسی؟ علاج مشکلات کشور را – چه مشکلات اقتصادى، چه مشکلات سیاسى – بیرون از این مرزها نمیشود پیدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید