جستار – اقتصاد مقاومتی

آیتالله رئیسی استان گلستان را از قطبهای کشاورزی در کشور توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت فعالسازی اقتصاد روستا، گفت: تضمین محصول، ایجاد تسهیلات و جاذبه اقتصادی، باعث فعالسازی اقتصاد روستاها میشود. رئیس جمهور تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی بدانند که باید نظم، رعایت تقوا، مردمداری، فسادستیزی، عدالتخواهی، گرایش به حق و انجام کار به موقع مردم، محور توجه آنها به مسائل کشور باشد و هرگونه بیعدالتی زیبنده نظام اسلامی نیست. گروه اقتصاد در سال ١٣٧٦ با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته ی اقتصاد و بستر سازی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، با پذیرش دانشجو در دورهی کارشناسی در رشته ی علوم اقتصادی گرایش بازرگانی فعالیت خود را شروع نمود. در زمینهی بازرگانی نمونههای مهمش هست، در زمینههای صنعتی و فنّی همینجور، در زمینهی آموزش دانشگاهها همینجور. یعنی وقتی که بحث شکستن خطوط مقدّم علمی و نهضت نرمافزاری و تولید علم مطرح میشود، دنبال میشود، گفته میشود در دانشگاهها و تبدیل به گفتمان میشود، نتیجه این میشود که بنده گاهی اوقات که اینجا مینشینم و مثلاً مجموعهی دانشگاهی -چه دانشجو، چه استاد- میآیند، میبینم همان حرفهایی را که ما مثلاً گفتیم، اینها دارند همان حرفها را به عنوان مطالبه بیان میکنند؛ این میشود گفتمان، این گفتمان است، این خوب است؛ وقتی اینجور شد، آنوقت این پیشرفتهای علمی پیش میآید.

دیگرانی هم که استثناء نشدند، خودشان مایل نیستند، و بیش از آنچه که ما بخواهیم یا همان اندازه که ما میخواهیم، آنها دنبال راهحل میگردند. این را هم من عرض بکنم و تأکید کنم که هیچ جاى دیگرى هم نمیتواند به جاى مجلس در زمینهى تصویب قوانین، در مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتى و امثال آن دخالت بکند؛ مجلس است که بایستى قانون را تصویب کند – تشخیص بدهد، و آنچه لازم است تصویب کند – یا قانونى را حذف کند و از دُور خارج کند. بله، افرادى مىآیند، مىنشینند، در منبرهاى عمومى یا در جلسات خصوصى از مزایاى این اقتصاد مقاومتى مطالبى را بیان میکنند و غالباً هم درست است، امّا خب باید اقدام کرد، عمل کرد. مسئله مهم دیگر هم «شوکهایی» است که به بازار ارز و به تبع آن سایر بازارها و قیمتها وارد میشود. آیا کسی تا به حال شنیده است که دولت ترکیه مرزهایش را روی بازار لوازم خانگی ایران و سایر شرکایش ببنند؟ اما در ایران تولیدکنندگان با لابیگری کردند که واردات لوازم خانگی ممنوع شد تا آنها بتوانند جنسهای تولیدی نامرغوب خود را به مردم بفروشند. بهعنوان مثال تولیدکنندگان لوازم خانگی هیچکدامشان رقابتی نیستند و کارشان مونتاژ قطعههای وارداتی از چین و غیره است.

بنابراین اگر بخواهیم جایگزین پیدا کنیم، یکی از بهترین جایگزینها معادن است. نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ میگوید سیاست خارجیمان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است. مشکل بزرگ ایران این است که فساد در اقتصاد رسمیت پیدا کرده است. اینقدر عناصر آمادهی به کار، یا دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها تشنهی کارند؛ دولت بایستی برای حضور اینها زمینهسازی کند، اینها را راهنمایی کند که کجاها میتوانند توان خودشان را به کار ببندند، از آنها حمایت بکند؛ مسئولیت عمدهی دولت این است. رئیس جمهور با اشاره به مفاخر و سرداران و مدافعان حرم و چهار هزار شهید استان، گفت: آزمونهایی که مردم گلستان در حفظ و ارزشهای انقلاب گذرانده، به ویژه مجاهدت رزمندگان و شهدای شیعه و سنی و حضور اقوام مختلف، از جلوههای زیبای این استان است.

دکتر رئیسی با اشاره به بازدید امروز از بندر ترکمن و جزیره آشوراده، ضمن ابراز تاسف از معطل ماندن نعمتهای خدادادی در این مناطق به علت دیوانسالاری و مسائل اداری گفت: امروز یکی از صنایع مهم در این استان، صنعت گردشگری است که فعال شدن آن میتواند باعث اشتغالزایی و کاهش بیکاری شود. البته به این شرط که دو کشور سعی کنند در بحث گردشگری یا صنایع پاییندستی مثل صنایع و پوشاک مکمل هم شوند. دکتر رئیسی، مشی دولت را پیگیری و اجرای مصوبات استانی اعلام کرد و با تاکید بر اینکه از چند طریق تلاش میکنیم این مصوبات مشمول مرور زمان نشود، گفت: ارتباط واقعی با مردم، بسیاری از مشکلات را حل میکند و مدیران دستگاهها و نهادهای استانی هم باید با مردم در ارتباط باشند. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت فعال شدن اقتصاد دریا در گلستان، آن را زمینهساز اشتغال و تولید در استان دانست. رئیس جمهور دیپلماسی همسایگی را از محورهای سیاست خارجی دولت دانست و گفت: استانهای مرزی با هماهنگی وزارت امور خارجه با کشورهای همسایه ارتباط برقرار و حتما بازارچههای مرزی را هم فعال کنند.

دیدگاهتان را بنویسید