جستار – اقتصاد مقاومتی

وی بر درک درست اقتصاد به عنوان یک علم انسانی و اجتماعی مدرن تاکید بسیار داشت و از برداشت های ناقص و نسنجیده اقتصادی برآشفته می شد. رشد اقتصادی بدین معناست که میزان تولیدات یک کشور نسبت به قبل افزایش یابد. تورم وضعیتی است که در آن تقاضای پولی برای یک محصول نسبت به تولید آن رشد می کند. درآمد سرانه می تواند بیانگر میزان ثروت یک کشور نسبت به دیگران باشد اما نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی کشورها به ما ارائه دهد. با توجه به تاثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، تداوم این وضعیت نگرانکننده است و تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را در هالهای از ابهام فرو میبرد و اقتصاد کشور در بلندمدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد. ایران در این رتبه بندی با تولید ناخالص داخلی به ارزش ۴۲۸ میلیارد دلار در بین ۱۹۲ کشور در رتبه ۲۷ قرار می گیرد. در این شرایط، هجوم برای خرید کالاها شرایطی را بوجود می آورد که در نهایت واحد پولی نقش خود را به عنوان ذخیره ساز ارزش و واسطه مبادله از دست می دهد. این منطق هم منطق درستی است که ما اقتصادمان اقتصاد نفتی است، اقتصادِ منبعمحور است -یعنی همینطور سرمایه را بفروش و بخور؛ سرمایه است دیگر- این باید تغییر پیدا بکند؛ باید مبتنی بشود بر ارزش افزوده.

آنچه مهم است این است كه آحاد ملّت ما وحدت خودشان را حفظ كنند؛ آحاد ملّت، مسئولین، نخبگان نگذارند حواشی گوناگون، متن را مخدوش كند. حضرت آیتالله خامنهای به سخنان یکی از نخبگان علمی درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کردند و گفتند: اقتصاد مقاومتی یک اندیشهی تجربهشده در دنیا است و فقط اختصاص به ما ندارد. کار بکنند؛ هرکس هر تلاشى بلد است، انجام بدهد؛ ما هم موافقیم، بارها هم گفتهایم، از همهى کسانى که در بخشهاى مختلف – خارجى، داخلى – ابتکار دارند و حرکت دارند و تحرّک دارند، ما دفاع میکنیم – دفاع صمیمانه و واقعى، نه دفاع صورى – امّا معتقدیم آنچیزى که علاج مشکلات کشور است، در درون کشور است، در درون وجود من و شما است. امسال که من دارم با شما حرف میزنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که نشان میدهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیرههای گازی ما افزایش پیدا کرده است؛ این وضع نفت و گاز ما است. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست. تورم مخفی: تورم مخفی زمانی رخ می دهد که عرضه کنندگان مقدار کیفیت یا کمیت کالا یا خدمات را پایین می آورند اما قیمت آن تغییری نمی کند.

بیکاران پنهان به افرادی گفته می شود که شغل دارند اما نقشی در تولید ندارند. بیکاری اصطکاکی یا طبیعی: در این نوع از بیکاری در هر مقطعی از زمان، تعدادی نیروی کار به صورت موقت شغل خود را از دست می دهند یا اینکه شغل برای اینگونه افراد وجود دارد اما به دنبال فرصت شغلی مناسب تری می گردند. نکته مهم در رابطه با افزایش سطح عمومی قیمت ها به صورت پیوسته است نه به صورت ناگهانی. با استفاده از GDP می توان استاندارد سطح عمومی زندگی در یک کشور، مقایسه بهره وری با دیگر کشورها و بررسی و محاسبه دقیق میزان تورم در اقتصاد یک کشور را بررسی کرد. بانک جهانی کشورها بر حسب میزان درآمد ناخالص ملی سرانه به ۴ دسته تقسیم کرده است: درآمد پایین، درآمد متوسط پایین، درآمد متوسط بالا، درآمد بالا. شاخص مهم بعدی در اقتصاد هر کشوری، درآمد سرانه ملی است. درآمد سرانه ملی میزان سهم هر شهروند از تولید ناخالص داخلی است. پنج کشور نخست این رتبه بندی بیش از نیمی از تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند. اگر بخواهیم کشور های جهان را بر اساس توانایی آنان برای رشد فراگیر رتبه بندی کنیم این رتبه بندی ها کاملا متفاوت خواهند بود.

بر حسب برابری قدرت خرید، چین در جایگاه نخست این رتبه بندی قرار می گیرد. کالاها و خدمات واسطه ای در فرآیند تولید کالا ها و خدمات نهایی مورد استفاده قرار می گیرند. پس از آن ها به ترتیب آلمان، فرانسه، هند، برزیل و کانادا قرار می گیرند. بحران اقتصادی به معنای پیدا شدن اضافه تولید یعنی پر شدن بازار از کالاهایی است که مشتری قدرت خرید آن ها را ندارد. افزایش شاخص قیمت ها در جامعه را تورم می نامند. برنامهى ششم یعنى سیاستهاى پنج سال کشور تدوین خواهد شد؛ شما نقشهى راه عملى براى پنج سال کشور را در این برنامهى ششم انشاءالله تدوین خواهید کرد. این که عرض کردیم به شما که خدا مبارک کند، درواقع همهی این حرفها در این «مبارک» هست، از همهتان متشکرم. عرض کردیم این سیاستها سیاستهای متحجری نیست، بسته نیست که اگر چنانچه یک فکر جدید، یک طرح جدید، راه نویی در دنیا بهوجود آمد، نتواند آن را در خودش هضم کند، بههیچوجه اینجور نیست؛ قابل انعطاف است، میتواند تکمیل بشود، میتواند توسعه پیدا کند، لکن خط مستقیم آن تغییر پیدا نخواهد کرد. تحریم میکنند برای اینکه این کارها اتّفاق بیفتد و تحریم را هم که بظاهر برمیدارند، جوری برمیدارند که این مشکلات برطرف نشود.

دیدگاهتان را بنویسید