جستار – اقتصاد مقاومتی

اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی كه در ادامه و تكمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد. کتاب “آشنایی با مفاهیم تخصیص منابع در نظام سلامت”. کتاب “اصول خدمات بهداشتی درمانی”. اقتصاد سلامت رشته جدیدی است ولی بدلیل اهمیت و تاثیر زیاد آن در مدیریت بهینه و در فراهم نمودن ابزار و متدهای لازم برای برنامه ریزی و همچنین برنامه ها و طرح های بهداشتی درمانی آنچنان گسترش یافته که امروزه به یکی از مباحث مهم در محافل آکادمیک و سطوح مدیریتی و اجرایی تبدیل شده است. کتاب “اصول خدمات بهداشتی”. کتاب “اقتصاد مراقبت سلامت”. کتاب “مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان”. کتاب “بودجه در نظام سلامت”. کتاب “مدیریت بهداشت و درمان”. قانون اساسی نظام جدید همچنین به نقش رهبری مردم و ضرورت قرارگرفتن آنان در موقعیت هدایت و مدیریت جامعه تأکید داشت. همین نکته گاه در جمع تازهجوانهای انقلابی دهه 50 بهانهای برای مزاح و طنزپردازی فراهم میکرد که مگر همین الان هم قسط در جامعه وجود ندارد؟

در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون در محافل و نشستهای خود از برقراری جامعهای بر مبنای قسط و عدل سخن میگفتند، همانگونه که قرآن کریم هدف از نهضتهای پیامبران را تحکیم قسط و عدل در جامعه معرفی کرده بود. شهروندان جامعه اسلامی باید از آنچنان رفاهی برخوردار باشند که فرصت تعالی فرهنگی و معنوی را از دست ندهند و نقش خود را در هدایت و مدیریت جامعه به بهترین نحو ایفا کنند. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمدهی مشهود، باید اذعان کنیم که در دههی پیشرفت و عدالت، نمرهی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاوردهایم. ما باید علیرغم دشمن، سعی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسلامی افزایش بدهیم. مجموعهی مسئولین کشور بایستی در شئون مجموعهی تحت مدیریت خودشان به این توجه کنند: اسراف نباشد؛ الگوی مصرف، یک الگوی حقیقتاً عاقلانه، مدبرانه، اسلامی باشد. با شکلگیری حکومت انقلابی برآمده از نهضت اسلامی مردم ایران و تدوین قانون اساسی، قسط و عدل بهعنوان ارزشهای حاکم مطرح شده و جایگاه رفیعی در قانون اساسی پیدا کردند.

شما نگاه کنید مجموعهی کارهای خدماتیای که سپاه در این سالها انجام داده و همچنان دارد انجام میدهد و روزبهروز بیشتر میشود با کدام سازمان و مؤسّسهی دیگری قابل مقایسه است؟ انتشار بیشتر اوراق در کوتاهمدت خطرات انتقال بدهی را افزایش میدهد و فروش داراییها بر فشارهای تورمی خواهد افزود. از سوی دیگر، انتظار میرود دولت برای تامین مالی کسری همچنان به انتشار اوراق قرضه و فروش داراییهای عمومی ادامه دهد. انقلابیون دهه 50 خرید اقساطی کالاهای مصرفی را تقبیح کرده و آن را از مظاهر زندگی مصرفگرایانه سرمایهداری میدانستند که انسان را از اصالت انسانی خود دور کرده و تبدیل به ماشینی در خدمت اهداف جامعه سودمحور میسازد. در چنین جامعهای خرید اقساطی صرفا ابزاری برای رفاه شهروندان و استفاده بهینه آنان از داراییشان است و نه امکانی برای فروش آینده با هدف تأمین نیازهای امروز. ما امسال را گفتیم سال حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی، بحمدالله حماسهی سیاسی بهوجود آمد؛ حماسهی اقتصادی متأسفانه تأخیر افتاد؛ لکن حالا در پایان سال، این سرآغازی برای حماسهی اقتصادی خواهد بود که قطعاً باید انشاءالله در سال ۹۳ با جدیت کامل از سوی مسئولین دنبال بشود و در عمل باید شروع بشود.

بعد از آنکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، هنوز مرکب آن خشک نشده، یک عدهای شروع کردند که “اینها دارند مردم را به ریاضت دعوت میکنند”؛ نه، بههیچوجه اینجور نیست، بلکه بعکس است؛ ما معتقدیم که اگر این سیاستها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد، طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد. در نتیجه به نظر میرسد با وجود تبلیغات جدی کشورهای غربی در زمینه وضع انواع تحریمها علیه روسها، در عمل این تحریمها نتواند اثرگذاری جدی داشته باشد، چرا که اقتصاد روسیه به حدی از مقاومت رسیده که چندان تحریمپذیر نیست و بخش قابل توجهی از مزیتهای آن را نمیتوان توسط کشورهای دیگر تأمین کرد. این اوّلاً. ثانیاً وضع خود شما خیلی بد است؛ آمریکا امروز با هزاران میلیارد دلار کسر بودجهای که دارد، با دهها میلیون بیخانمان و آواره و گرسنه و زیرخطّ فقری که در آمریکا وجود دارد -که آمارهای خودشان میگوید- وضع اقتصادی خوبی ندارد، روزبهروز هم وضع اقتصادیشان بدتر شده، بدهکاریهایشان بیشتر شده؛ این هم ثانیاً. تأمین ۶۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی و نگهداری بیش از نیمی از آن در داخل این کشور، تبدیل بدهیهای شرکتهای روسی از دلار به روبل، کاهش شدید سهم دلار از معاملات روسیه با شرکای تجاری مهمش مثل چین و ایجاد شبکهای شبیه به سوئیفت بین بانکهای روسیه و برخی بانکهای منطقهای همگی اقداماتی است که اثرگذاری تحریمها علیه این کشور را کاهش میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید