جستار – اقتصاد مقاومتی

از این منظر اقتصاد روسیه را باید اقتصادی با تحریمپذیری کم دانست. هر مقدار این مزیتها غیرقابل جایگزین باشد تحریمپذیری آن اقتصاد کمتر است. اوّلاً یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ــ این آن جنبهی مثبت ــ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به این تکانههای اجتماعی و زیروروشدنهای اقتصادیای که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتادهاند. امسال که من دارم با شما حرف میزنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که نشان میدهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیرههای گازی ما افزایش پیدا کرده است؛ این وضع نفت و گاز ما است. این علم در تلاش است تا عوامل تولید محدود مانند نیروی کار، زمین، سرمایه و … ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستهایم به نقطههای بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ یک مثال آن، تولید علم است؛ یک مثال آن، صنعت و فناوری است؛ در اینها ما تحریم بودیم، الان هم تحریم هستیم. دولت جدید ایران در غیاب بازگشت درآمدهای نفتی در میانمدت با کمبود مالی قابل ملاحظهای روبهرو خواهد بود.

آیا کسی تا به حال شنیده است که دولت ترکیه مرزهایش را روی بازار لوازم خانگی ایران و سایر شرکایش ببنند؟ گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «تصویر کلان اقتصاد ایران و چشمانداز آن» برخی از این شاخصها را بررسی کرده است. انتظار میرود متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران در میانمدت زیر 3 درصد باقی بماند. مجموعهی مسئولین کشور بایستی در شئون مجموعهی تحت مدیریت خودشان به این توجه کنند: اسراف نباشد؛ الگوی مصرف، یک الگوی حقیقتاً عاقلانه، مدبرانه، اسلامی باشد. پس یکی از دلیلهای رونق اقتصادی ترکیه، سیاست تنشزدایی این کشور در دیپلماسی است تا اقتصادی باز را تجربه کنند. چون انسان همیشه در معرض امتحان است، این را بدانید؛ و میدانید، در معارف اسلامی واضح است. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا برای تامین نیمی از گاز خود به روسیه وابستگی دارد و همه میدانیم که بر خلاف نفت خام، گاز را نمیتوان(حداقل در کوتاه مدت) از مسیری دیگر تامین کرد.

اتفاقات مثبت احتمالی برای اقتصاد ایران نیز شامل رفع تحریمهای اقتصادی است که میتواند به افزایش فعالیتهای اقتصادی منجر شود؛ بهخصوص پس از اینکه سالها پایینتر از ظرفیتهای بالقوه خود عمل کرده است. صادرات ۴۰ درصد پتاس جهان توسط روسیه و بلاروس، تأمین ۲۵ درصد گندم جهان توسط روسیه و اوکراین و بزرگترین تأمین کننده پالادیوم در جهان، دیگر مزیتهای روسیه است که موجب میشود تحریم این کشور و جایگزینی کشورهای دیگر برای تأمین صادرات روسها با سختی بسیار زیادی مواجه باشد. به لحاظ داخلی نیز ایمنیسازی آهسته در مواجهه با سویه دلتا و تعطیلیهای کرونایی، به همراه نرخ پایین سرمایهگذاری، محرکهای کلیدی چشمانداز اقتصادی ایران محسوب میشوند. انتظارات درباره روند همهگیری، بهبود تقاضا از سوی شرکای صادراتی و تحولات ژئوپلیتیک، چشمانداز اقتصاد ایران را شکل میدهند. تبدیل تنش سیاسی روسیه و اوکراین به درگیری نظامی و تهدید غرب با تحریم روسیه بار دیگر بحث درباره تحریم ها و اثربخشی آنها را پررنگ کرد. تأمین ۶۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی و نگهداری بیش از نیمی از آن در داخل این کشور، تبدیل بدهیهای شرکتهای روسی از دلار به روبل، کاهش شدید سهم دلار از معاملات روسیه با شرکای تجاری مهمش مثل چین و ایجاد شبکهای شبیه به سوئیفت بین بانکهای روسیه و برخی بانکهای منطقهای همگی اقداماتی است که اثرگذاری تحریمها علیه این کشور را کاهش میدهد.

صاحبنظران اقتصادی، آن کسانی که در زمینهی مسائل اقتصادی صاحبنظرند، مشکل عمده را در رکود و بیکاری میبینند؛ حق هم با آنها است. نقطهی مقابل آنها بایستی کار بشود؛ مسئولین، صاحبان فکر و دلسوزان، بایستی تصویر درستی را از این حرکت بزرگ و عمومی ارائه بدهند و گفتمانسازی بشود تا مردم بدانند و معتقد باشند و بخواهند؛ در این صورت، کارْ عملی خواهد شد. این سازمان در ۲۶ ژانویه ۱۹۶۰ برای بهبود وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه تاسیس شد. سپس گسترش این رشته محدود شد تا اینکه در سالهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کرمان نیز در این رشته دانشجو می پذیرند. پس از سوئیس ایالات متحده آمریکا در جایگاه دوم و سنگاپور نیز در جایگاه سوم قرار می گیرد. بنابراین بهبود سیستم آموزشی در نهایت به رشد اقتصادی می انجامد. صندوق بین المللی پول در دوران کرونا به هر کشور چه قدر کمک کرد؟ شبکه بانکی میتواند با دادن وام مسکن به افرادی که متقاضی خرید مسکن هستند، به کمک آنان بشتابد تا به اتکای درآمد آینده خود بتوانند مسکن موردنیازشان را خریداری کنند و بهجای پرداخت اجارهبهای ماهانه اقساط وام خود را بپردازند و پس از مدتی مالک خانه شوند.

دیدگاهتان را بنویسید