جستار – اقتصاد مقاومتی

بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاههای دولتی کشور و دستگاههائی که میتوانند کمک کنند – مثل قوهی مقننه و قوهی قضائیه – کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند. اقتصاد دانان پیرو این نظریه بر این باورند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی منجر به نتایج غیر مفید در اقتصاد کلان می شود. با افزایش مخارج دولت، مالیات آن کاهش می یابد. به تغییرات در درآمد و مخارج دولت ( تغییر در مالیات ها ) سیاست مالی می گویند. با کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها سیاست انقباضی اعمال می شود. سیاست مالی انقباضی در شرایط تورم استفاده می شود. سیاست پولی انبساطی: سیاست هایی هستند که با افزایش عرضه پول در جامعه سعی در بهبود شرایط اقتصادی دارند. نظریات کینز سیاست های پولی را کنار گذاشت و تفکر اقتصادی را به سمت سیاست مالی سوق داد. سیاست های اقتصادی، اقداماتی هستند که حکومت ها در خصوص تغییر شرایط اقتصادی انجام می دهند. در چنین شرایطی بانک مرکزی اقدام به عرضه پول می کند تا شرایط رکودی را مهار کند. بازار عوامل تولید: بازاری است که در آن عوامل تولید خرید و فروش می شوند. او حامی نظریه بازار آزاد و بنیانگذار مکتب پولی به شمار می آید.

اگر این افزایش ناگهانی باشد، جهش قیمت ها نامیده می شود. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقیناً باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود، هم برای محصولات، بازار بهوجود بیاید، هم واردات محصولات مشابه به یک نحوی کنترل بشود – کلمهی ممنوع را به کار نمیبرم – و با محاسبه مورد مراقبت دقیق قرار بگیرد، هم در قراردادهای خارجیای که این مجموعه و امثال این مجموعه دارند، دولت کمک بکند. ایران در این رتبه بندی با تولید ناخالص داخلی به ارزش ۴۲۸ میلیارد دلار در بین ۱۹۲ کشور در رتبه ۲۷ قرار می گیرد. در این دوران تقاضای کل کاهش می یابد به همین دلیل برای افزایش آن از سیاست های مالی انبساطی استفاده می شود. سیاست مالی انبساطی در دوران رکود مورد استفاده قرار می گیرد. در این دوران تقاضا در جامعه افزایش می یابد به همین دلیل و برای کاهش آن سیاست های مالی انقباضی توسط دولت مورد استفاده قرار می گیرند. تعیین می شوند. سیاست های اقتصادی تحت تاثیر سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین عقاید احزاب سیاسی شکل می گیرند. بانک بینالمللی بازسازی و توسعه جزئی از نهادهای سیستمهای مالی سازمان ملل است که وظیفه ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایهگذاری تولیدی را بر عهده دارد.

بازارهای مالی و پولی: بازاری است که در آن معاملات ارزی و پولی صورت می گیرد. افزایش شاخص قیمت ها در جامعه را تورم می نامند. دشمنی وجود دارد در دنیا که میخواهد با فشار اقتصادی و با تحریم و با این کارهائی که شماها میدانید، سلطهی اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور. مشکلات اقتصادی متعددی در جامعه وجود دارد که در ادامه تعدادی از مهم ترین آن ها را با هم بررسی می کنیم. بنابراین شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا معنای آن این نیست که به شاخصهای علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخصها هم توجّه میشود، امّا بر محور «عدالت» هم کار میشود. فریدمن در کتاب ۱۹۵۷ خود به نام نظریه تابع مصرف بیان می کند که بهترین روش برای پس انداز و مصرف روش کینز نیست بلکه باید افراد را به گونه ای در نظر بگیریم که ببینیم آن ها ثروت خود را در زندگی چگونه هزینه می کنند.

این را هم من به شما عرض بکنم؛ در همین زمینهی مسائل اقتصادی، پارهای از آنچه که پیشنهاد و مطرح شد، ما اطلاع داریم که مد نظر مسئولین هست؛ دربارهاش کار میکنند، تصمیمگیری میکنند، اقدام میکنند؛ منتها همهی اقدامها یا به اطلاع نمیرسد، یا گفتنی نیست. به نظر من همکاری قوهی مجریه و قوهی قضائیه در اینجا یک کار بسیار لازمی است. اخیراً مسئولین محترم دولتی برای من گزارش آوردند، ما از لحاظ گاز هم كه دوّم بودیم در دنیا، امروز شدیم اوّل. ظرفیت و مزیت جغرافیایی؛ دسترسی به آبهای آزاد، موقعیت چهارراهی شمال و جنوب و شرق و غرب که مسئلهی ترانزیت را – که مسئلهی بسیار مهمی است – برای ما توضیح میدهد. این مسئلهی هستهای و این مذاکرات اگر انشاءالله به نقطهی حلی برسد، باز خواهید دید همین فشارها وجود خواهد داشت، باید در مقابل این فشارها مصونیتسازی کرد، باید به بنای داخلی استحکامبخشی کرد. یک بُعد دیگرِ این مسئلهی تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم؛ این را همهی دستگاههای دولتی توجه داشته باشند – دستگاههای حاکمیتی، مربوط به قوای سهگانه – سعی کنند هیچ تولید غیر ایرانی را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. کینز بر این باور بود که تقاضا مقدار عرضه را تعیین می کند نه عرضه مقدار تقاضا را.

دیدگاهتان را بنویسید