جستار – اقتصاد مقاومتی

پرونده تحریمها علیه اقتصاد روسیه در مقابل چشمان حیرتزده اقتصاددانان و بازرگانان، روز به روز در حال قطورتر شدن است. رییس جمهور در سخنان هفته گذشته خود عملا به گروههای جهادی و حمایتهای خیریهای اشاره کرده که زودبازده و سریع الوصول به نظر میرسند؛ اما بازهم هستند کارشناسانی که راهکارهای گستردهتر و متنوعتری ولو برای فرصتهای اندک و بازه زمانی کوتاه مدت، پیشنهادات خود را ارائه میدهند. وی با بیان اینکه حدود ۲۲۰ دشت در ایران وجود دارد، گفت: در جنوب تهران و دشت ورامین سالانه ۳۴ سانتیمتر نشست ثبت شده است، این در حالی است که اگر در دنیا سالانه چهار سانتیمتر فرونشست ثبت شود، اعلام شرایط بحرانی میکنند، اما با این مقدار فرونشست در تهران عملا هیچ اتفاقی نمیافتد. انجامید» تصریح کرد: در قانون اساسی ما تمام شئونی که مرتبط با از بین بردن فقر مطلق است، وجود دارد. مقالات ارسالی تنها در قالب تعیین شده مجله مورد بررسی اولیه قرار می گیرند و در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقالات ارسالی وارد فرایند داوری نخواهد شد، جهت دریافت قالب خام نگارش مقاله کلیک نمایید . سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع وقت نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد.

حتی در صورت بهبود وضعیت بنگاههای اقتصادی از این طریق، سالها طول میکشد تا اثر آن در بازارها خود را نمایان کند. با این اوصاف، به نظر میرسد کارگران در ایران با تکیه بر حداقل دستمزد چهار میلیون تومانی خود یکی از اصلیترین تشکیل دهندگان این صف ۲۰میلیون نفری به شمار بیایند. نشریه «اقتصاد باثبات و توسعه پایدار» دارای خطمشی بسط و گسترش مطالعاتی است که با بررسی و مطالعه دقیق شرایط اقتصادی کشور و بررسی اهداف اقتصادی کشور به ارائه راهکارها و تدابیر اقتصادی پرداخته و با نقد و بررسی برنامهها اهداف و سیاستهای اقتصادی شرایط موجود را با رویکرد حداقل نمودن آسیبهای ناشی از اجرای سیاستها و تدابیر اقتصادی به شرایط مطلوب اقتصادی که متضمن پایداری و ثبات است نزدیک نماید. ۴-۲. هر مقاله حداقل توسط دو داور ارزیابی می گردد. بر اساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399، نشریه پژوهش های اقتصاد صنعتی به عنوان نشریه ای علمی با رتبه ب شناخته شد.

بر این اساس تحریمها و تصمیم کسبوکارهای خارجی برای کاهش یا توقف فعالیت در روسیه، باعث کاهش تجارت بینالمللی، کاهش تولید و اختلال در زنجیره تامین شده است. در صورت کمبود نیروی کار متخصص، فعالیت ها با راندمان پایین تری انجام می شوند، کیفیت کالاها افت کرده و توانایی رقابت با نمونه های خارجی وجود ندارد. این نوع از نظام اقتصادی منجر به افت راندمان جامعه و پایین آمدن شاخص های مربوط به کارآفرینی می شود. این نظام به دنبال ایجاد جامعه ای بدون طبقه است و وجود مذاهب را نیز رد می کند. در این مدل از نظام اقتصادی، اقتصاد یک کشور توسط شرکت های خصوصی کنترل می شود. این اقتصاد سرمایهداری با مشکلاتی که ناشی از این اقتصاد بود، از غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها؛ و اقتصاد جهانی در مجموع، یک کل مرتبط به یکدیگر است، طبعاً کشورها از این مشکلات کموبیش متأثر شدند؛ بعضی بیشتر، بعضی کمتر. ایشان از نظر من جزو وزرای خوشسابقهای است در کار و واقعاً میتوانند این کار را بکنند؛ منتها آن چیزی که ما از ایشان و از مجموعه توقّع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی بهوجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزانتر است، و مانند اینها.

دستگاه های اقتصادی سوسیالیستی دارای آزادی عمل کمتری در امور مالکیتی و توزیعی نسبت به دستگاه های سرمایه داری هستند. ممکن است سرمایه انسانی مناسبی در کشوری وجود داشته باشد، اما ساز و کار مناسبی برای استفاده از آن ها وجود نداشته باشد. در اقتصادی با ثبات میزان مشارکت افراد جامعه و به تبع آن میزان تولیدات نیز افزایش خواهند داشت. البته آمار ۲۰میلیون نفری (حدود یک چهارم) این بخش از جامعه که در تامین اولیهترین نیازهای خود دچار مشکل هستند، همواره محل اختلاف نیز بوده و برخی آن را بیشتر و برخی کمتر میدانند، اما به نظر میرسد بسیاری از کارشناسان و امروز رئیسجمهور منتخب مردم بر بغرنج بودن وضعیت فقر مطلق در ایران توافق دارند. نظام اقتصادی یکی از مهم ترین بخش های بنیان اقتصادی در هر کشور است. ما که در این سر صحنهها و عرصههای گوناگون این همه موّفقیّت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، میتوانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. حالا من اینجا بگویم که آقای نعمتزاده اگر میخواهند دنبال بکنند، تعداد کارخانههایی را که الان کار نمیکنند -یعنی کارخانهای است که همه چیزش آماده است و الان کار نمیکند- برای ما آمدند گزارش دادند؛ عدد و رقمی دقیق را؛ تعداد کارخانههایی را که زیر پنجاه درصد دارند کار میکنند مشخّص کردند؛ تعداد کارخانههایی را که زیر هفتاد درصد دارند کار میکنند مشخّص کردند.

دیدگاهتان را بنویسید