جستار – اقتصاد مقاومتی

بنابراین، علاج مسئلهی تحریم، عبارت است از همین اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی، محکمسازی پایههای اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند. حضرت آیتالله خامنهای به سخنان یکی از نخبگان علمی درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کردند و گفتند: اقتصاد مقاومتی یک اندیشهی تجربهشده در دنیا است و فقط اختصاص به ما ندارد. دیگرانی هم که استثناء نشدند، خودشان مایل نیستند، و بیش از آنچه که ما بخواهیم یا همان اندازه که ما میخواهیم، آنها دنبال راهحل میگردند. ما الان از لحاظ نیروی انسانی و از جهت دارا بودن نیروی جوان در بهترین وضعیتیم؛ یعنی الان بیش از ۳۱ درصد جمعیت ما بین پانزده سال تا بیستونه سال سن دارند؛ این وضعیت عالی است، فوقالعاده است. از جملهی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوقالعاده است، یک کار جهشی است. و نکتهی بعدی -این را من به آقای جهانگیری عرض میکنم- این است که در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. یک مسئلهی مهمّی که امروز مطرح است، مسئلهی اقتصاد است؛ من اینجا این را هم عرض بکنم. کمونیسم یک ایدئولوژی سیاسی است که خواستار ایجاد برابری در میان اعضای جامعه است.

نظام اقتصادی سوسیالیسم به دنبال ایجاد برابری میان اعضای جامعه است. مبادلات تجاری میان کشورها، منجر به گسترش مهارت های مختلف می شود. گسترش روابط تجاری میان کشورها موجب رشد اقتصادی می شود. این صندوق، سیستم نرخ ارز و پرداخت های بین المللی کشورها و شهروندان آن ها را قادر می سازد تا با یکدیگر همکاری کنند. بسیاری از کشورها دارای منابع اولیه مناسب هستند و بسیاری دیگر صاحب تکنولوژی مناسب جهت بهره برداری از این منابع. تولید کالاها و خدمات در گرو وجود مواد اولیه است. یک منبع جدید برای منابع اولیه به معنای ایجاد ظرفیت جدید برای تولید کالاها و خدمات است. این الگو با تلاش و همفکری افراد صاحبنظر و با بحث در مجمع تشخیص مصلحت و حضور رؤسای قوا و مسئولان تهیه شده؛ از کمک صاحبنظران اقتصادی برای تهیهی این الگو بهطور کامل استفاده شده؛ در واقع یکی از محسنات این الگو این است که مورد وفاق است؛ یعنی در مجمع تشخیص وَرز پیدا کرده است و چکشکاری شده، جوانب آن دیده شده؛ رؤسای قوا در مجمع تشخیص حضور دارند، مسئولان گوناگون هم در آنجا هستند، بحث کردند؛ کارِ ملاحظه شده و دقت شده و مستحکم شدهای است.

مسئولان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرند. فرض کنید نمایندهی مجلس در مجلس، مسئول فلان نهاد در آن نهاد، مسئولان گوناگون در بخشهای مختلف، بخشهای آموزشی، بخشهای علمی و غیره. و همهی اینها در آن برنامهی کلّی باید بیاید؛ یعنی برنامهی کلّی، فقط ناظر به بخشهای دولتی نباید باشد. باید حرکتی که میشود، هم علمی باشد، هم پر قدرت باشد، هم با برنامه باشد، و هم مجاهدانه باشد. همچنین تشویق مطالعات بین رشته ای اقتصاد و حقوق با هدف ارتقای کارایی در تدوین قوانین رقابتی، ضد انحصار و تنظیم اقتصادی از اهداف انتشار این فصلنامه می باشد. بر این اساس از علاقه مندان دعوت می شود نتایج پژوهش های اصیل خود در تمامی شاخه های علم اقتصاد و حقوق، مرتبط با ساختار، رفتار و عملکر بازار، قوانین رقابتی و تنظیم اقتصادی را جهت بررسی و انتشار به این فصلنامه ارسال کنند. فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی به صورت دسترسی آزاد و داوری ناشناس توسط دانشگاه پیام نور منتشر می شود. ما که در سیاستها اعلام کردیم که کشور باید به رشد هشت درصد برسد، بعضی گفتند نمیشود! بالاخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیبپذیریاش کاهش پیدا کند.

این سازمان متشکل از ۱۸۹ کشور عضو است که در راستای تقویت همکاری های پولی جهانی، امنیت و ثبات مالی، تسهیل تجارت بین المللی، بالا بردن اشتغال و رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر در سراسر جهان تلاش می کند. اقتصاد را باید قوی کنیم تا دشمن از تأثیرگذاری از این ناحیه مأیوس بشود؛ وقتی دشمن مأیوس شد، خیال ملت و مسئولین کشور هم راحت خواهد شد. ، فسادستیزی است؛ ما اگر میخواهیم مردم در صحنهی اقتصاد باشند، باید صحنهی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفادهچی و دورزنندهی قانون و شکنندهی قانون بسته بشود؛ مبارزهی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. ما ظرفیّتهای فعّالنشدهی فراوانی داریم که اینها را بایستی فعّال کنیم؛ این مهمتر است. راه آن این است که مراجعه کنیم به درون کشور، به درون ملّت، از نیروهاى درونى کشور استفاده کنیم و راههایى وجود دارد؛ آدمهاى صاحبنظر، آدمهاى کارشناس و بااخلاص، گواهى میدهند که راههایى وجود دارد که انسان بتواند به خودش متّکى باشد. ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد -البتّه تحریم بتدریج دارد بیاثر هم میشود؛ یعنی دارد به صورت یک چیز لغوی درمیآید امّا حالا گیرم که تحریم باقی بماند- ما باید اقتصاد کشور را جوری برنامهریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با بازیگریهای دشمن، در امر اقتصاد کشور دچار مشکل نشویم.

دیدگاهتان را بنویسید