جستار – اقتصاد مقاومتی

یکی از بخشهای ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرائطی، اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانی که ما داریم. امروز ما در دانش داریم پیش میرویم ــ که بعد باز شاید اشارهای بکنم ــ امّا در مورد اقتصاد و در مورد … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

لذا روی اقتصاد تکیه میکنند برای اینکه وضع مردم خراب بشود تا بهخاطر خرابی وضع، از اسلام و از نظام اسلامی منصرف بشوند. یعنی از همین طرحهایی که الان روی زمین هست -یعنی از همین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان- اگر دهدرصد داده بشود به بخش خصوصی، یک اتّفاق مهمّی در کشور میافتد. امروز یکی از … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

در سال 2020-2019 کاهش شدید در درآمدهای نفتی به علت تحریمهای آمریکا، همراه با وقوع همهگیری کرونا، چرخه هزینههای دولتی و نوسانات اقتصاد ایران را تشدید کرده است. سال ۹۹ سالی دیگر در مواجهه اقتصاد ایران با محدودیتهای اقتصادی است که به خاطر تحریمها به وجود آمده است.درآمد نقتی ایران در چندماه گذشته افت بسیار … Read more

آژیر قرمز موتور اقتصاد

به نظر من احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است؛ ما بیشتر احتیاج داریم که اقتصاد خودمان را مقاومسازی کنیم. خیلی از جاهای گوناگون کشور، ما این میوهها را داریم که در بعضی از اوقات، صرف نمیکند برای صاحب باغ که این میوه را جمع بکند. به من آنجور که حالا گزارش … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

پرونده تحریمها علیه اقتصاد روسیه در مقابل چشمان حیرتزده اقتصاددانان و بازرگانان، روز به روز در حال قطورتر شدن است. رییس جمهور در سخنان هفته گذشته خود عملا به گروههای جهادی و حمایتهای خیریهای اشاره کرده که زودبازده و سریع الوصول به نظر میرسند؛ اما بازهم هستند کارشناسانی که راهکارهای گستردهتر و متنوعتری ولو برای … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

باید مراقبت بکنید که فاصلهی طبقاتی پیش نیاید؛ فقرا پامال نشوند؛ اینها جزو مسائل اساسی در برنامهریزیهای کلان اقتصادی ما است که بعد به اقتصاد مقاومتی اشاره خواهم کرد؛ همین مسئلهی عدالت و تأمین حدّاقلها در سیاستهای اقتصاد مقاومتی دیده شده. قبلاً سیاستهای گوناگونی در زمینههای اقتصادی ابلاغ شده است؛ مثل سیاست انرژی، سیاست تولید … Read more

اقتصاد – اقتصاد چیست؟

نخست اینکه اقتصاد ترکیه بر مردم و فعالیتهای اقتصادی مردم این کشور استوار است، اما در ایران مناسبات اقتصادی بر فروش و صادرات مواد خام و اولیه توسط بنگاههای شبهدولتی تکیه دارد. اما با مروری کوتاه در شرایط اقتصادی امروز جامعه و توجه به این حقیقت تلخ که درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن با … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد، مشکلات اقتصادیاش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاریهایش روزبهروز بیشتر خواهد شد، اگر ما اقتصاد مقاومتی را عمل نکنیم. دیدم. خیلی لازم است به نظر من -اگر وقت کنند آقای رئیسجمهور یا لااقل آقای جهانگیری- که بخواهید و ببینید مجموعهی بسیج در مورد اقتصاد مقاومتی چه کارهایی میتوانند انجام … Read more

پس نباید کارهای امروز را به فردا سپرد

یکی از بخشهای مهم و بندهای مهمّ اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم و دائم دیگران -دوستان؛ مسئولین و غیر مسئولین- مرتّباً از اقتصاد مقاومتی دَم میزنند و شعار میدهند و توضیح میدهند، همین مسئلهی تولید داخلی است؛ و شرط رونق تولید داخلی، کنترل واردات بیرویّه است. در این میان نقش نخبگان و دانشجویان و … Read more

معرفی اقتصاد سلامت – انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

در این بازدید رؤسای ادارات ، بانک ها و دفاتر بیمه استان ، مهمترین مطالبات مردمی را به وزیر اقتصاد گزارش دادند. من در ایرانشهر یک گوجه فرنگی دیدم به قدر یک گرمک! اینکه ما مذاکره بکنیم، روی کاغذ بیاوریم، بنویسیم، امضا کنیم، بعد آنها هم بهحسبِ ظاهر یک کاری انجام بدهند منتها تحریمها برطرف … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

کینز می گوید اقتصاد باید در سطح کلان مدیریت شود و نمی توان به دست نامرئی اسمیت اعتماد کرد. رصد تحولات اقتصاد کلان و پیشبینیهای کوتاهمدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه میتواند برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کشور راهگشا باشد و تصویری از وضعیت اقتصاد را به آنها ارائه میدهد. یعنی دلار در طول … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

اگر سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، بطور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد كه رونق اقتصادی و اصلاح پایههای اقتصادی كشور در میانمدت محقق و بخشی از مشكلات مردم حل شود. با ابلاغ این سیاستها، مردم اكنون منتظر اجرای آنها و تأثیرات مثبت ناشی از اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادیِ درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینهی اقتصاد انجام دادهایم. یک ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری است؛ نرمافزاری مثل این سیاستهای اصل ۴۴، سند چشمانداز و … Read more

اقتصاد و تجارت نوین

ما گفتهایم اقتصاد مقاوتی درونزا و برونگرا است. اینکه ما از بیگانه طلب بکنیم و متعهّدِ در مقابل بیگانه بشویم، این خطای بزرگی است؛ باید اقتصاد درونزا باشد. یک خصوصیّت بسیج، گسترهی حضور است که این را باید حفظ کرد؛ در عرصهی نظامی، در عرصهی علمی، در عرصهی هنری -خب شهید آوینی یک بسیجی است؛ … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

آنچه که به نظر ما رسیده، اقتصاد مقاومتی بوده. یک کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیرد این است؛ این همت بلندی لازم دارد که ما در بند سیزده این سیاستها به این پرداختیم و جداً باید این بند عملیاتی بشود. ، مردممحوری است که در این سیاستها ملاحظه شده. امروز شرایط کشور به … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست؛ امروز در بسیاری از کشورها – بخصوص در این سالهای اخیر – با تکانههای شدید اقتصادی که در دنیا بهوجود آمد، کشورهای متعددی به دنبال مقاومسازی اقتصاد خودشان برآمدند؛ البته هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد. من گفتم اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از درون میجوشد … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهایی جامع و فراگیر است كه باید در اجرا نیز با همین جامعیت و فراگیری، تحقق یابد. سیاستهای اصل ۴۴ را که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، برای همین بود؛ البته حق آن چنانکه باید و شاید ادا نشد. این سیاستهای اصل ۴۴ که اعلام شد، میتواند یک تحول به … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

از این منظر اقتصاد روسیه را باید اقتصادی با تحریمپذیری کم دانست. هر مقدار این مزیتها غیرقابل جایگزین باشد تحریمپذیری آن اقتصاد کمتر است. اوّلاً یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ــ این آن جنبهی مثبت ــ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به … Read more

اقتصاد – اقتصاد چیست؟

اقتصاد مقاومتی یک کلّ فراگیر است که از عرصهی علمی تا عرصهی فعالیتهای فنّی، تا عرصهی خدمات، تا عرصهی بازرگانی و صادرات و واردات، تا عرصهی آموزش در دانشگاهها و دبیرستانها، همه را شامل میشود. از آدام اسمیت تا کینز و فریدمن همگی برای حل این مشکل تلاش کرده اند. اما کینز بر این باور … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

بنده چهار پنج سال یا شش سال قبل از این در سخنرانی اوّل سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملّت ایران به مسئلهی اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آنچنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. مطالبهی من و مطالبهی مردم از مسئولین عزیز و محترم … Read more

معرفی اقتصاد سلامت – انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت فعال شدن اقتصاد دریا در گلستان، آن را زمینهساز اشتغال و تولید در استان دانست. از طرف دیگر، پیچیدگی زیاد مسائل اقتصادی کشور و ضرورت استفاده از دانش روز اقتصاد در سیاستگذاری و ترسیم چشم اندازهای آتی، موجب راه اندازی رشته علوم اقتصادی و مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

سابقه مستندات، مدارک و مطالعاتی که در زمینه اقتصاد سلامت در کشور ما صورت می گیرد شاید به دو دهه نرسد. در این پست از وبلاگ پرداخت قبض قبضینو با هم علم اقتصاد و مشهور ترین اندیشه ورزان آن، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، سازمان های اقتصادی، نظام های اقتصادی و اقتصاد ملی و بسیاری … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

جزو سیاستهای اقتصاد مقاومتی و خصوصیّات اقتصاد مقاومتی، درونزایی است؛ درونزایی یعنی تولید ثروت بهوسیلهی فعّالیّت درونی کشور انجام بگیرد؛ چشم به بیرون نباشد، نگاهمان به بیرون نباشد. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها ـ که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را میدیدم؛ اخیراً هم بحمدالله … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

تحقّق بخشیدن به اقتصاد مقاوم با همهی الزامات قطعی آن و نیز تلاش مجدّانه برای گسترش و ژرفسازی فرهنگ اسلامی، دو اولویّت فوری کنونی است. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سالجاری نیز منفی … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

خبر امیدوارکننده این گزارش آن است که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود؛ اما تحریمهای اقتصادی اعمالشده در کنار هزینههای بالای پاندمی از یکسو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

در اقتصاد مقاومتی، درونزایی هم هست، برونگرایی هم هست و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که میتوانیم آنها را انجام بدهیم. در بندهای مختلف این سیاستها وظایفی تعیین شدهاست که در واقع این وظایف تضمینکنندهی درستی حرکت در این راه است؛ یعنی این سیاستها که فراگیر و عمومی و کلی است، در … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

علیایّحال، مسئلهی اقتصاد مسئلهی بسیار مهمّی است؛ باید ما مسئلهی اقتصاد کشور را حل کنیم. یعنی واقعاً این را یکی از بخشهای اساسیِ برنامهریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی روستا. این که ما عرض کردیم «اقتصاد مقاومتی»، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. در نتیجه به نظر میرسد با وجود تبلیغات جدی کشورهای غربی در زمینه وضع انواع تحریمها علیه روسها، در عمل این تحریمها نتواند اثرگذاری جدی داشته باشد، چرا که اقتصاد روسیه به حدی از مقاومت رسیده که چندان تحریمپذیر نیست و بخش قابل … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

اما کینز بر این باور بود که چرخه های مخرب اقتصاد در بلند مدت برگشت ناپذیرند؛ بنابراین دولت ها باید برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت کنند. تورم مخفی: تورم مخفی زمانی رخ می دهد که عرضه کنندگان مقدار کیفیت یا کمیت کالا یا خدمات را پایین می آورند اما قیمت آن تغییری … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی یعنی این؛ یعنی در داخل کشور، ساختِ اقتصادی و بنای اقتصادی جوری باشد که از نیروهای مردم استفاده بشود، کمک واقعی گرفته بشود، برنامهریزی بشود، بنای اقتصادی استحکام پیدا کند – که من حالا مواردی را ذکر خواهم کرد که این کارها باید انجام بگیرد – تکیهی مسئولان کشور بر این باشد که … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

من شرح خواهم داد که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است؛ میتواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینهی مسائل اقتصادی برآورده کند؛ میتواند مشکلات را برطرف کند؛ درعینحال پویا هم هست؛ یعنی ما این سیاستها را به صورت یک چهارچوب بسته و … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

علیایّحال، مسئلهی اقتصاد مسئلهی بسیار مهمّی است؛ باید ما مسئلهی اقتصاد کشور را حل کنیم. فرض کنید ما با فلان کشور قرارداد معاملهی بازرگانی یا صنعتی میبندیم؛ باید معلوم بشود که این در کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد. اقتصاد مقاومتی را هم فقط بنده نگفتهام؛ با فکر جمعی و عقل جمعی این برنامه تنظیم شده؛ … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

این موضوع یک هشدار جدی برای اقتصاد ایران است که مرکز پژوهشهای مجلس نیز به این گزارش اشاره کرده است. لازمه تحقق این مهم این است که شرکتهای خصوصی در متن قرار گرفته و شرکتهای خصولتی به حاشیه رانده شوند و محور اقتصاد نباشند. ایران باید با تغییر رویه شرایط را مهیا کند تا اقتصاد … Read more

آژیر قرمز موتور اقتصاد

در سال 2020-2019 کاهش شدید در درآمدهای نفتی به علت تحریمهای آمریکا، همراه با وقوع همهگیری کرونا، چرخه هزینههای دولتی و نوسانات اقتصاد ایران را تشدید کرده است. به دنبال موجهای متعدد ویروس کووید-19 ایران همچنان بهشدت تحتتاثیر اثرات گسترش این ویروس قرار دارد، به طوری که با 3/ 5 میلیون مورد ابتلای تاییدشده و … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

وی بر درک درست اقتصاد به عنوان یک علم انسانی و اجتماعی مدرن تاکید بسیار داشت و از برداشت های ناقص و نسنجیده اقتصادی برآشفته می شد. رشد اقتصادی بدین معناست که میزان تولیدات یک کشور نسبت به قبل افزایش یابد. تورم وضعیتی است که در آن تقاضای پولی برای یک محصول نسبت به تولید … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

استاد سابق اقتصاد دانشگاه تهران به نقش و تاکید قانون اساسی بر «مالکیت تعاونیها و مدیریت تعاونی» به عنوان یک اولویت اشاره کرد و افزود: مدل سرمایهداری پیاده شده در سالهای اخیر کاملا مدلی آمریکایی و بر مبنای توصیههای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده و کاملا تعهدات قانونی دولت در حوزه تعاونیها، … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

هدف دشمن این بود که بر روی اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملی لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملی دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامی جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادی دشمن این است، و این محسوس بود؛ این را انسان میتوانست مشاهده کند. تورم … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

سرمایهگذاری خارجی البتّه چیز خوبی است امّا این یکی از خانههای جدول اقتصاد مقاومتی را پر میکند. اوّلِ صحبت عرض کردم که یک دوراهیای را دشمن نشان میدهد به ما؛ میگوید یا بیایید تسلیم آمریکا بشوید و هر چه او میگوید گوش کنید، یا فشار و تحریم ادامه پیدا میکند؛ این یک دوراهی است که … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

علاج برونرفت از مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتی است که کارهایی نیز در این زمینه آغاز شده است اما باید نتیجهی کارها در عمل دیده شود. میدانید اقتصاد مقاومتی که بحمدالله مطرح شد، سیاستهایش اعلام شد، مورد استقبال صاحبنظران اقتصادی و سیاسی و غیره قرار گرفت. لازم است قوای كشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

اگر سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، بطور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد كه رونق اقتصادی و اصلاح پایههای اقتصادی كشور در میانمدت محقق و بخشی از مشكلات مردم حل شود. ضمن اینکه یک سیستم نظارت مردمی قوی باید وجود داشته باشد که بازوی آن رسانهها هستند، اما رسانههای ما در شرایط فعلی … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

نکتهی دوّم در مورد اقتصاد مقاومتی این است که همهی برنامههای اقتصادی دولت بایستی در این مجموعهی اقتصاد مقاومتی و در این سیاستها بگنجد؛ حتّی برنامهی ششم و برنامه و بودجههای سالیانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچکدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاستها نباشد؛ نه اینکه فقط … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

آیتالله رئیسی استان گلستان را از قطبهای کشاورزی در کشور توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت فعالسازی اقتصاد روستا، گفت: تضمین محصول، ایجاد تسهیلات و جاذبه اقتصادی، باعث فعالسازی اقتصاد روستاها میشود. رئیس جمهور تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی بدانند که باید نظم، رعایت تقوا، مردمداری، فسادستیزی، عدالتخواهی، گرایش به حق و انجام کار … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد. این فصل نامه دارای درجه علمی – پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰ از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است . بر اساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3/77665 مورخ 1391/4/10، مجله معرفت اقتصادی … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

و من در جلسهی قبل هم -یک جلسهای که با دوستان داشتیم- گفتم، باز هم تأکید میکنم: سیستم بانکی باید نقش ایفا کند؛ یعنی سیستم بانکی باید بهطور کامل وارد میدان بشود.ائی لازم است؛ همهی اینها را دو قوّه حاضرند همکاری کنند برای اینکه این اقتصاد مقاومتی انجام بگیرد. حرفش را در سالهای مختلف خیلی … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

تالیف کتاب های اقتصاد بخش عمومی(مالیات ها)، اقصاد بخش عمومی (هزینه های دولت)، پول و بانکداری، اصول علم اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد مالیه عمومی، و تربیت تعداد بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران واساتید حاصل تلاش های این دوران دکترپژویان است. ببینید، همینهایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. به هر … Read more

آژیر قرمز موتور اقتصاد

در مورد اقتصاد، اعتقاد ما این است که پیشرفت اقتصاد کشور، باید همراه با عدالت باشد؛ ما اقتصاد منهای عدالت را قبول نداریم؛ یعنی انقلاب قبول ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی قبول ندارد. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی، محکمسازی پایههای اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

بنابراین، علاج مسئلهی تحریم، عبارت است از همین اقتصاد مقاومتی. ؛ ما اطّلاعات را دائماً دنبال میکنیم و از وضع مردم در بخشهای مختلف کشور مطّلع میشویم؛ مردم از لحاظ معیشت دچار مشکلند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود، … Read more

اقتصاد – اقتصاد چیست؟

بنده چهار پنج سال یا شش سال قبل از این در سخنرانی اوّل سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملّت ایران به مسئلهی اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آنچنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. دنیایاقتصاد: در پی تشدید اقدامات غرب در گسترش تحریمهای اقتصادی … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

ما گفتهایم اقتصاد مقاوتی درونزا و برونگرا است. خب، در اقتصاد مقاومتی ارتباط با دنیا وجود دارد؛ منتها گفته میشود که اعتماد بایستی به مردم باشد؛ اقتصاد درونزا و برونگرا. در اقتصاد، بیکار به فردی گفته می شود که با دستمزدهای رایج در بازار حاضر به کار باشد اما شغلی برای او وجود نداشته باشد. … Read more

جستار – اقتصاد مقاومتی

این ضدِّ آن جهتگیری اقتصاد مقاومتی است. الان سی و هفت سال است این انقلاب روزبهروز دارد رشد میکند، پس ما تواناییم که توانستیم رشد کنیم. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که انقلاب نشان بدهد که هویّت درونی این کشور و این ملت قادر است خود را اداره کند و رشد بدهد و تعالی بدهد. … Read more